Proiectul “#Fapte – Regenerare urbana Amurgului” – cod SMIS 128464 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Perioada de implementare: septembrie 2019 – iulie 2022

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și îmbunătățirea stării de sănătate generală a populației.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivul Specific 1 consta în implementarea de masuri integrate de educație formala și non formala pentru creșterea accesului și participării în sistemul de învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minimum 110 persoane aparținând grupului țintă pe parcursul a 35 luni de implementare a proiectului. Acest obiectiv specific este atins prin realizarea întregii Activități A2.

Obiectivul Specific 2 consta în promovarea incluziunii pe piața forței de munca a unui număr de minim 152 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala care vor beneficia de masuri de ocupare a forței de munca prin informare și consiliere profesionala, formare profesionala specifica și adaptata la cerințele pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial, intr-un interval de 35 de luni. Activitățile principale care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific sunt Activitatea 3 și Activitatea 4.

Obiectivul Specific 3 consta în creșterea gradului de incluziune sociala pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate noi și cu grad sporit de eficienta și servicii medicale, intr-un interval de 35 de luni. Acest obiectiv este atins prin realizarea întregii Activități 5.

Obiectivul Specific 4 consta în crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10 gospodarii formate din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala. Activitatea principala care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific este Activitatea 6.

Obiectiv Specific 5 consta în schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de discriminare prin crearea unui spațiu al multiculturalismului și nondiscriminării pentru 300 de persoane din Zona Amurgului și prin derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminării. Activitatea principala care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific este Activitatea 7.

Partenerii proiectului sunt:
Lider de parteneriat – Primăria Sectorului 5
Partener 1 – RomActiv Business Solutions
Partener 2 – Fundația Amfiteatru
Partener 3 – Asociația Europas
Partener 4 – Școala Gimnazială Nr. 125
Partener 5 – Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI
300 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din zona marginalizata Amurgului (din care minim 80 persoane de etnie roma):
110 copii
65 elevi învățământ primar (minim 15 de etnie roma)
15 elevi învățământ gimnazial (minim 5 de etnie roma)
30 preșcolari (minim 10 de etnie roma)
152 de persoane cu vârsta cuprinsa intre 16 – 64 ani (minim 56 femei)
60 persoane vârstnice / persoane cu dizabilități

Asociația Europas implementează activitățile educaționale și activitățile sociale.
În cadrul activității educaționale, mentorii angajați ai asociației desfășoară împreună cu Școala Gimnaziala nr 125 programul „Școala după Scoală” în cadrul căruia 110 copii beneficiază de suport în realizarea temelor, masa calda și activități non-formale.
În cadrul activității sociale, 30 de persoane vârstnice sau cu dizabilități din zona delimitata prin proiect beneficiază lunar de masuri sociale prin asistentul social și expertul relații sociale ai asociației.

Echipa de implementare este alcătuită din:
Coordonator al activității educaționale
Coordonator al activității sociale
5 mentori
Psiholog
Asistent social
Expert relații sociale
Expert selecție și monitorizare grup țintă copii
Expert selecție și monitorizare grup țintă vârstnici/persoane cu dizabilități

Rezultatele proiectului:
A 1. ACTIVITATI TRANSVERSALE
A1.1 Managementul proiectului
A1.2 Intervenții suport (indirecte) necesare implementării proiectului
·      1 platforma online funcțională
·      1 conferință de începere a proiectului cu minimum 30 de participanți;
·      2 comunicate/anunțuri de presa elaborate și transmise unei baze de date cu minium 20 de jurnaliști (la lansarea și la finalizarea proiectului);
·      1 conferință de încheiere a proiectului cu minimum 40 de participanți;
·      20 afișe din care cel puțin cate unul postat la sediul beneficiarului și ale partenerilor;
·      descrierea proiectului postata pe site-ul solicitantului și pe site-urile partenerilor;
·      1 banner exterior cu dimensiunea 3X1 m, personalizat cu conceptul grafic al proiectului amplasat la sediul Beneficiarului.
·      achizițiile derulate conform planului de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare și instrucțiunilor AMPOCU în domeniu;
·      bunurile și serviciile necesare proiectului achiziționate conform specificațiilor tehnice din documentațiile de atribuire.
·      efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu au putut fi atribuite direct activităților

A2. DERULAREA ACTIVITATILOR EDUCATIONALE
·         Programul „Școala după Scoală” implementat cu succes în școala Gimnaziala nr 125 din sector 5, București
·         110 copii dintre care 30 de etnie roma care beneficiază de educație non-formala, masa calda, rechizite, suport psihologic;
·         110 copii din cadrul Scolii Gimnaziale nr 125 pentru care riscul de abandon școlar a fost diminuat, copiii participând cu interes la program.
·         30 de persoane vârstnice/cu dizabilități care beneficiază de masuri sociale și medicale
·         110 copii care beneficiază de subvenții acordate pe o perioada de 2 ani școlari;
·         110 de rapoarte de evaluare a progresului școlar și a dezvoltării personale realizate lunar, pe o perioada de 3 ani școlari
·         110 rapoarte de evaluare psihologica trimestriala, pe o perioada de 3 ani școlari
·         4 spatii de desfășurare a activității dotate cu mobilier corespunzător pentru desfășurarea activității din programul „Școala după Scoală”;
·         3 kituri educaționale complexe conținând material didactic specific învățământului primar și gimnazial
·         1 laborator de informatica dotat cu 20 de stații de lucru, computere, multifuncțională și tabla inteligenta;
·         110 kituri de rechizite școlare
·         2 săli de grupa pentru preșcolari amenajate și dotate cu 30 bucăți de mobilier ergonomic modular, economic din punct de vedere al spațiului ocupat (paturi) pentru repaus la prânz specific preșcolarilor care funcționează în grădinițe în sistem de program prelungit;
·         2 kituri educaționale complexe conținând material didactic pentru preșcolari
·         20 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a scolii/ abandon școlar implicați în activități de consiliere sociala ;
·         20 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a scolii/ abandon școlar implicați în activități de sprijinire a tranziției dintr-un ciclu școlar în altul;
·         20 de proiecții de film educațional interactiv cu minimum 100 de copii și părinți finalizate cu dezbateri cu psiholog/ cadre didactice/ mentori în vedere reducerii/prevenirii riscului de părăsire timpurie a scolii/ abandonului școlar
·         2 tabere tematice pentru dobândirea competentelor cheie organizate pentru un nr total de 40 elevi
·          4 excursii organizate pentru un nr total de 80 elevi

A3. SPRIJIN PENTRU ACCESUL ȘI MENTINEREA PE PIATA MUNCII
·      minim 152 de persoane beneficiază de masuri de ocupare (50,67% din total GT aferent indicatorului 4S160)
·      minim 42 persoane de etnie roma beneficiază de masuri de ocupare (52,50% din total GT aferent indicatorului 4S160.2)minim 56 de femei beneficiare de masuri de ocupare (36,84% din nr total de persoane care beneficiază de servicii de ocupare)
·      minim 152 de persoane beneficiază de consiliere și orientare profesionala individuala
·      minim 152 de persoane vor beneficia de sesiunile de consiliere de grup
·      min. 76 de planuri individuale de mediere realizate pentru persoanele din grupul țintă;
·      min 30 de persoane care au un loc de munca la încetarea calității de participant, în urma activității de informare, consiliere profesionala și mediere
·      1 baza de date cu potențiali beneficiari de servicii de ocupare
·      minim 150 persoane în risc de sărăcie sau excluziune sociala participanți la cursuri de formare profesionala (inițiere și calificare nivel 2 și 3)
·      Minim 100 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune sociala care dețin o calificare într-o ocupație acreditata ANC.
·      Minim 20 de persoane de etnie roma aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala care dețin o calificare într-o ocupație acreditata ANC.
·      12 sesiuni de formare profesionala
A4 – DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITATII
·      minim 100 persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente
·      minim 15 planuri de afaceri aprobate spre a fi subvenționate
·      minim 15 entități juridice nou înființate
·      minim 60 de persoane participante la cursul de competente antreprenoriale și care obțin  certificat de absolvire, din care minim 95% (57 persoane) dobândesc o calificare la încetarea calității de participant (obțin certificat de absolvire)
·      minim 5 sesiuni de curs de competente antreprenoriale organizate
·      1 baza de date cu potențiali beneficiari de servicii de antreprenoriat
·      minim 15 de contracte de subvenție încheiate cu beneficiari de ajutor de minimis pentru înființarea de start-up-uri în cadrul masurilor de antreprenoriat
·      minim 15 locuri de munca nou create
·      min 15 de persoane care au un loc de munca la încetarea calității de participant, ca urmare a ocupării locurilor de munca create în cadrul întreprinderilor înființate
·      minim 15 persoane care desfășoară o activitate independenta la încetarea calității de participant
·      1 baza de date cu potențiali beneficiari de micro-granturi

A5 – DEZVOLTAREA ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ȘI MEDICALE LA NIVELUL COMUNITATII
·      min 60 persoane beneficiare de servicii sociale în cadrul proiectului
·      minimum 30 de persoane vârstnice sau cu dizabilități din care minimum 10 persoane de etnie roma care beneficiază de serviciile mobile de îngrijire la domiciliu/ masuri de sprijin în gospodărie
·      minimum 60 de persoane vârstnice/ cu dizabilități din care minimum 10 persoane de etnie roma implicate în activități de tipul “bunicii comunității”
·      300 kituri de igiena distribuite
·      12 workshopuri pe teme de sănătate și igiena organizate
·      minimum 300 de persoane din care minimum 80 de persoane de etnie roma care vor beneficia de evaluare medicala generala și pulmonara
A6 – IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE LOCUIRE
·      10 gospodarii reabilitate/modernizate
A7. PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI ȘI COMBATEREA DISCRIMINARII
·      Minim 1500 de persoane mai bine informate și conștientizare cu privire la impactul actelor de discriminare și importanța incluziunii sociale și reducerii marginalizării grupurilor vulnerabile.
·      5 evenimente în domeniile incluziunii sociale și combaterii discriminării, dezvoltării comunitare
·      Minimum 1500 de broșuri diseminate în comunitate
·      Minimum 10 parteneriate pentru derularea de activități comune pentru combaterea discriminării
·      18 grupuri de lucru sectoriale organizate
·      3 ghiduri de bune practici antidiscriminare elaborat și distribuit în 3.000 exemplare
·      1 eveniment de 1 zi care să includă manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice

Pentru mai multe informații puteți accesa și platforma informatica a proiectului realizată de Primăria Sector 5 https://rua.sector5.ro/